• Наръчник на стругаря
СЪДЪРЖАНИЕ: ПЪРВА ЧАСТ. Производителност, икономика и организация на труда на стругаря Глава I. Производителност на труда при обработка 1. Показатели на производителността на труда 5 2. Разход на време при стругова обработка 8 3. Основни начини за намаляване на машинното време 11 4. Начини за намаляване на разходите на време за спомагателни работи 16 5. Начини за намаляване на разходите на време за подготвително-заключителни работи и на загубите поради организационно-технически причини 20 6. Други начини за повишаване на производителността на труда 23 Глава II. Организация на работното място 7. Обзавеждане на работното място на стругаря 26 8. Инструментални шкафове 29 9. Организация на транспортирането и съхраняването на заготовки и готови детайли 32 Глава III. Организация на труда на стругаря 10. Общи изисквания за рационална организация на труда на стругаря 34 11. Разположение на инструментите и технологичната екипировка 37 12. Обзавеждане на работните места с подемно-транспортни съоръжения 41 13. Използуване на специални товарозахващащи приспособления за качване и снемане на обработвани детайли и патронници 44 14. Осигуряване на подходящи условия за работа 49 Глава IV. Техника на безопасност при работа на струг 15. Защита на работника от стружки 52 16. Осигуряване на безопасна работа при използуване на затягащи приспособления 57 17. Други мероприятия за осигуряване на безопасна работа на струг 59 ВТОРА ЧАСТ. Струговане ка металите. Стругарски ножове Глава V. Материали за режещи, инструменти 1. Инструментални стомани 61 2. Твърди сплави 63 3. Минералокерамични материали 67 4. Диаманти 68 Глава VI. Геометрия на стругарския нож 5. Елементи на рязането при струговане 69 6. Конструктивни елементи и геометрия на режещата част на стругарския нощ 72 Глава VII. Основни понятия за процеса рязане на металите 7. Общи сведения за рязане на металите 78 8. Образуване на наслойка върху ножа 81 9. Скъсяване на стружката 85 10. Наклеп при рязане 89 11. Сили на рязане и мощност при струговане 92 12. Топлинни явления при рязане на металите 100 13. Износване и трайност на ножа 103 14. Охлаждане и мазане при рязане на металите 106 15. Струговане при големи подавания Ш 16. Струговане с минералокерамични ножове 116 17. Струговане на неръждаеми и огнеупорни стомани и сплави 118 Глава VIII. Конструкция на стругарските ножове 18. Стругарски ножове с общо предназначение. Основни насоки за тяхното усъвършенствуване 121 19. Твърдосплавни ножове със запоени пластинки 124 20. Твърдосплавни ножове с механично закрепени пластинки 127 21. Комбинирани ножове 133 22. Разстъргващи и отрезни ножове с увеличена стабилност. Профилни ножове 135 23. Ножове с увеличена топлоустойчивост 139 24. Методи за завиване и начупване на стружката при струговане на стоманени детайли 141 25. Диамантени ножове 146 26. Заточване, уякчаване и възстановяване на ножовете 148 Глава IX. Избор на режимите на рязане 27. Режими на рязане при струговане i50 28. Избор на режима на рязане 150 29. Струговане на пластмасови детайли 175 ТРЕТА ЧАСТ. Стругове и приспособления към тях Глава X. Конструктивни особености на съвременните стругове 1. Тяло и основа 181 2. Главни преводи на струговете 186 3. Вретенен възел! 9р 4. Подавателни механизми и механизми за нарязване на резба 197 5. Супортна кутия, супорт, задно седло 201 6. Оформяне на външния вид на струговете. Управление 207 Глава XI. Български универсални стругове 7. Общи сведения 210 8. Универсални стругове С5М и С5МВ 221 9. Универсални стругове С8М 225 10. Универсални стругове С11М и С11МВ 228 11. Универсални стругове С10М и С10МВ 234 12. Универсални стругове С13М и С13МВ 236 13 Универсални стругове СУ203 и СУ251 238 14. Универсални стругове СУ321 и СУ322 240 15. Универсални стругове СУ401 и СУ502 244 Глава XII. Бързодействуващи затягащи приспособления 16. Ръчни затягащи приспособления 250 17. Пневматични затягащи приспособления 256 18. Хидравлични затягащи приспособления 268 19. Магнитни затягащи приспособления 273 Глава XIII. Приспособления за обработване на валове и тръби 20. Задни центри 276 21. Предни плаващи центри с водач 280 22. Центроващи и водещи устройства за кухи валове и тръби 282 23 Самозатягащи патронници 284 24. Люнети 288 Глава XIV. Универсални челюстни патроннции и настройването им 25. Двучелюстни самоцентроващи патронници 290 26. Тричелюстни самоцентроващи патронници 293 Глава XV. Дорници и патронници за обработване на втулки, фланци, пръстени и дискове 27. Водещи центри и обикновени дорници 312 28. Цангови Дорници и цангови патронници 315 29. Дорници и патронници с тарелчати пружини 320 30. Дорници с клинове, бутала и сачми 324 31. Самозатягащи дорници и патронници 327 32. Мембранни дорници и патронници 330 33. Дорници и приспособления с хидропластмаеа 332 Глава XVI. Разни приспособления за обработване на струг 34. Патронници с твърди базиращи елементи и осово затягане 337 35. Резбови дорници 338 Глава XVII. Приспособления за обработване на ексцентрични и многоосови детайли 36. Приспособления за обработване на ексцентрични детайли 340 37. Приспособления за обработване на лостове и арматури 344 38. Приспособления за обработване на сложни детайли 347 ЧЕТВЪРТА ЧАСТ. Технология на струговането Глава XVIII. Технологична подготовка при струговане 1. Избор на общия план на процеса на струговата обработка 354 2. Технологична документация 359 3. Означения върху машиностроителните чертежи 363 Глава XIX. Основни видове обработки на струг 4. Обработване на външни цилиндрични и челни повърхнини 373 5. Обработване на отвори 390 6. Обработване на конични повърхнини 408 7. Обработване на профилни повърхнини 417 Глава XX. Нарязване на резба на струг 8. Рационални начини за нарязване на резби 437 9. Механизация и автоматизация на процеса на нарязване на резба 452 Глава XXI. Обработване на детайли от типа на валовете 10. Избор на правилна заготовка 463 11. Обработване на гладки валове 465 12. Обработване на нестабилни валове 488 Глава XXII. Обработване на детайли тип втулка и тип пръстен 13. Избор на подходяща заготовка 14. Начин за базиране и закрепване на обработвания детайл 15. Избиране на рационална схема и последователност на обработването на детайли от типовете втулки, гилзи и пръстени . . . 517 16. Механизация и автоматизация на технологичния процес при обработване на втулки 527 Глава XXIII. Обработване на детайли със сложно установяване 17. Обработване на втулки със сложна форма и ексцентрични детайли 531 18. Обработване на некръгли детайли 536 Глава XXIV. Точност при струговата обработка 19. Точност на обработката 545 20. Геометрични грешки на струговете 550 21. Стабилност «а технологичната система 553 .22. Размерно износване на режещия инструмент (стругарски нож) 567 23. Температурни деформации на технологичната система 574 24. Грешки при настройване на размер 25. Общи методи за повишаване на точността Глава XXV. Грапавост на повърхнините 26. Грапавост на повърхнините и нейните параметри 27. Методи за определяне на класовете на грапавост на повърхнините 595 28. Геометрични причини за образуване на грапавини 598 29. Влияние на режимите на рязане върху височината на микро-грапавините 600 30. Влияние на геометрията на режещия инструмент върху височината на микрограпавините 604 31. Влияние на обработваемия материал 605 32. Влияние на състоянието на режещия ръб на инструмента 607 Глава XXVI. Вибрации при струговане и борба с тях 33. Вибрации при струговане 608 34. Специални средства за борба с вибрациите Литература 626

Наръчник на стругаря

 • Автор:               Колектив
 • Година:            1973
 • Град:                 София
 • Издателство:  Техника
 • Език:                 Български
 • Страници:       634
 • Корици:           твърди
 • Състояние:     Много добро Отлично
  Почти отлично
  Много добро
  Добро
  Средно
  Лошо
  ( Леко замърсени корици. ) 
 • Категории:      Техническа литература
 • Наличност:      Продаден

Книги от същата категория: Техническа литература - Разгледай всички

Пълно ръководство по земеделски машини

Пълно ръководство по земеделски машини

Автор:           Иван Гешев, Кирил Павлов, Йосиф Ковачев

Година:         1948

Състояние:  Добро ( Следи от времето и употреба. Два листа са леко скъсани по средата без да се губи текста. )

Цена:             50.00 лв.

Автомобилът в България

Автомобилът в България

Автор:           Иван Колев

Година:         2001

Състояние:  Добро ( Почти много добро. Забележки само по кориците. Вътре е отлична. )

Цена:             70.00 лв.

Техника и технология за производство на черни метали

Техника и технология за производство на черни метали

Автор:           Мария Табакова, Вълко Вълков

Година:         1988

Състояние:  Много добро

Цена:             14.00 лв.

Технология на производството на растителни мазнини и сапуни

Технология на производството на растителни мазнини и сапуни

Автор:           Мария Доцева, Съдбина Георгиева

Година:         1990

Състояние:  Много добро ( Пожълтяло гръбче на корицата. Книгата не е ползвана. )

Цена:             120.00 лв.