Общи условия


I. Предмет

Чл. 1. Настоящите Общи договорни условия са предназначени за регулиране на отношенията между „М. Буукс“ ЕООД с ЕИК 206390185 наричано ДОСТАВЧИК,
и
клиентите - купувачи и ползватели на услугите по доставка на поръчаните от тях движими вещи (книги, предмети и други, наричани за краткост „СТОКИ“) от ДОСТАВЧИКА, чрез поддържаната от него интернет платформа, наричана по-долу за краткост УЕБСАЙТ.


II. Уебсайт

Чл. 2. (1) Уебсайтът на Доставчика е достъпен на интернет адрес https://www.musalabooks.bg


(2) Ползването на Уебсайта съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.


(3) Доставчикът предоставя и Клиентът използва Уебсайта за осъществяване на разглеждане и поръчка на стоките, предложени от Доставчика, съгласно параметрите и ограниченията, обявени в настоящите Общи договорни условия.


ІII. Договорни отношения между доставчика и клиента

Чл. 3. (1) Разпоредбите на договора между Доставчика и Клиента обхващат изцяло настоящите Общи договорни условия и са общодостъпни на интернет адрес https://www.musalabooks.bg/terms-and-conditions

(2) Клиентът е страна по договора с Доставчика съгласно данните, предоставени от него в платформата на Уебсайта при регистрацията на поръчката.

(3) Данните за сключване и изпълнение на поръчката Клиентът въвежда в личния си потребителски профил. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден потребителски профил в електронния магазин на Доставчика.

(4) По отношение на услугите, които не изискват регистрация, Клиентът се счита обвързан от настоящите Общи договорни условия от момента на първото използване на Уебсайта до момента на преустановяването на използването му.

(5) По отношение на услугите, които изискват регистрация, Клиентът се счита обвързан от настоящите Общи договорни условия от момента на регистрация на потребителски профил, до прекратяване на регистрацията му.

Чл. 4. (1) При използването на Уебсайта настоящите Общи договорни условия са приложими към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които такава не се изисква.

(2) Всеки Клиент, независимо дали е регистриран или не, има достъп до пълното съдържание на Уебсайта и възможност да извършва поръчки на всички налични стоки.

(3) При наличие на регистрация се ползват следните възможности:

А. Запазване на „данни за Клиента“ - за целите на улеснено последващо поръчване;

Б. История на поръчките;

В. Опция за отстъпки и промоции, предоставени от Доставчика;

Г. Получаване на информация за търсени стоки, изпращан от Доставчика.

Чл. 5. (1) Клиентът може да регистрира потребителския си профил чрез Уебсайта.

(2) При регистриране на потребителски профил Клиентът въвежда индивидуализираща информация, която е свързана само и единствено с изпълнението на правните очаквания и сделка между страните и включва:

А. Име, презиме, фамилия и и-мейл адрес на клиента;

Б. Телефонен номер за директен контакт с клиента.

(3) С попълване на индивидуализиращата информация и с избирането на опцията „Прочетох, разбрах и приемам Общите договорни условия“ Клиентът потвърждава изрично и писмено, че е запознат с настоящите Общи договорни условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва в отношенията си с Доставчика.

(4) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна същият се ангажира незабавно да актуализира данните, посочени в регистрацията му.

Неспазването на това задължение освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко или косвено свързани с това.

Чл. 6. (1) Клиентът се задължава да използва Уебсайта добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Уебсайта Клиентът се задължава да се запознае с оценката за качеството на стоката, направена от Доставчика и поръчвайки я приема тази оценка и съответната и стойност в парична единица.

(3) Клиентът се задължава да не използва Уебсайта в противоречие с приложимото законодателство и да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от други Клиенти или Доставчика.

Чл. 7. (1) С оглед повишаване качеството на услугата по използване на Уебсайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.


IV. Доставка

Чл. 8. (1) Поръчката се осъществява чрез интернет платформата и интерфейса, достъпен на интернет адрес https://www.musalabooks.bg, чрез който Клиентът има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки.

(2) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез платформата и интерфейса на Доставчика, достъпен на неговата интернет страница на адрес https://www.musalabooks.bg.

(3) Основните и съществените индивидуализиращи характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на интернет страницата на Доставчика.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиента в зависимост от избрания от него метод на доставка към момента на завършване на поръчката и преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане се определят съгласно информацията, предоставена на интернет страницата на Доставчика.

(6) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки Доставчикът се задължава да му достави и да му прехвърли собствеността на определените от него чрез интерфейса стоки.

(7) Доставчикът доставя поръчаните от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени в интернет страницата на Доставчика.

(8) Доставчикът гарантира правата на Клиента, предвидени в действащото законодателство, добросъвестно и съгласно добрите търговски практики.

(9) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(10) Доставчикът добросъвестно приема, че електронните изявления, извършени от Клиента, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени при извършване на поръчката.

Чл. 9. Клиентът сключва договор за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Избира една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, наречен Количка

(2) В интерфейса на формираният от Клиента списък на стоки се визуализират избраните стоки и се показва цената им без разходите за доставка.

(3) След натискане на бутон „Поръчай“ се отваря прозорец за поръчка, където Клиентът предоставя необходимата индивидуализираща информация.

(4) Необходимата индивидуализираща информация включва имената на Клиента, имейл и телефон за връзка, данни за издаване на фактура, когато желае да получи такава, и адрес за доставка.

Индивидуализираща информация се запазва и може да бъде променена, допълнена или изтрита впоследствие от Клиента.

(5) Клиентът избира начин на доставка в сроковете и съгласно информацията, предоставена от Доставчика.

(6) Начините за доставка включват:

1. Платена от Клиента доставка с куриер, съгласно посочената в интерфейса на Доставчика цена;

Чл. 10. (1) Клиентът заплаща разходите, които произтичат от избрания от него начин на доставка или от избора му място на доставка.

(2) Клиентът избира метод и време за плащане на цената измежду следните възможности:

1. С наложен платеж - тази възможност е налице, само ако е избран начин за доставка с куриер.
При избор на този метод Клиентът се задължава да заплати цената на стоката и цената за доставка в момента на получаване на стоката от лицето, което я доставя. Ако Клиентът е избрал да получи стоката в офис на куриер, той е длъжен да заплати стойността на поръчката в рамките на 7 дни от получаването на SMS-известието от куриера, в противен случай поръчката се счита за анулирана.

Чл. 11. (1) Клиентът се съгласява с настоящите Общи договорни условия, като избере опцията „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия“.

(2) Ако Клиентът редактира поръчката си и избере различни стоки, следва да препотвърди индивидуализиращата информация и направения от него избор на адрес на доставка, на начин на доставка и на метод за плащане.

(3) Данните и информацията, предоставяни от Доставчика на Клиента преди сключването на договора за покупко-продажба, се приемат за актуални към момента на предоставянето им по пряк начин (разговор, sms и т.н.). Прекият начин има приоритет по отношение на верността на визуализацията на интернет страницата на Доставчика.

Чл. 12. (1) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента, в който Клиентът потвърди поръчката си чрез натискане на бутона ”Потвърди”.

(2) За сключването на договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Клиента чрез изпращане на съобщение на посочения от Клиента електронен адрес или по друг, избран от страните начин.

(3) Изявлението за сключване на договора от страна на Клиента и потвърждението за неговото получаване от страна на Доставчика се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от последния данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 13. (1) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема и изисква авансово плащане за сключените с Клиенти договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който тече този срок, се определят от страните чрез комуникация или чрез интернет страницата на Доставчика.

(2) Доставчикът не носи отговорност за неспазване на посочения срок за доставка, ако забавянето е изцяло по вина на доставчика на пощенската или куриерската услуга или на самия Клиент.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си да изпрати стоките.

Чл. 15. (1) Клиентът следва да прегледа стоката за дефекти в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика.

(2) Дефектна стока е стока, която има естетически или функционални недостатъци (например книга с липсващи или неправилно отпечатани страници, увредена корица), освен ако тези дефекти са съобщени от Доставчика предварително и Клиентът е поръчал стоката след това.

(3) Дефектна стока подлежи на връщане и замяна чрез изпращане по пощата или друг метод, изрично уговорен с Доставчика.

(4) Разходите за доставка на заменената стока са за сметка на неизправната страна.

Чл. 16. Доставчикът публикува настоящите Общи договорни условия на адрес https://www.musalabooks.bg/terms-and-conditions, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 17. (1) Настоящите Общи договорни условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.

(2) Клиентът се съгласява, че ако извърши нова поръчка след изменението, тази поръчка е равносилна на волеизявление за приемане на актуалните към този момент Общи договорни условия.

Чл. 18. Договорът между Клиента и Доставчика се прекратява в следните случаи:

- в случай на законосъобразно упражняване на право на отказ;
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- при трайна обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;


Чл. 19. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи договорни условия, законодателството на европейския съюз и на РБългария и общоприетите нравствени норми.


Чл. 20. Срокът и начините за доставка са описани на следната страница - https://www.musalabooks.bg/shipping.


V. Право на отказ от договора

Чл. 20. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни.

(2) Правото на отказ не се прилага в случаите, установени в националното законодателство и/или европейските директиви и регламенти.

(3) С потвърждаването на съгласието си с настоящите Общи договорни условия Клиентът потвърждава, че е информиран относно невъзможността да се възползва от право на отказ в посочените в нормативния ред по ал. 2 случаи.

(4) За да упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да уведоми Доставчика относно:

- име, презиме и фамилия на Клиента;
- адрес на доставка;
- телефонен номер;
- електронен адрес;
- изричното си и недвусмислено желание за отказ от договора.

(5) Клиентът разполага със следните възможности:

А.) да изпрати имейл с недвусмислено заявление за отказ на адрес musalabooks@gmail.com

(6) В случай че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената цена на стоката не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) При упражняване на правото на отказ, когато Клиентът е получил стоки във връзка с договора, той е длъжен да ги върне незабавно обратно и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си от договора.

(8) Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на Клиента.

(9) Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да се погрижи за запазване на тяхното качество до връщането им. Той отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на ползването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.


VI. Защита на личните данни

Чл. 21. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., съгласно приетата от Доставчика и публикувана на неговия Уебсайт Политика за защита на личните данни

Чл. 22. (1) Начинът, използван за обмен на изявления между Клиента и Доставчика служи за целите на договорната връзка между страните и следва да се използва добросъвестно от тях.

(2) Доставчикът не носи отговорност ако Клиентът неоснователно препятства Доставчика по отношение на необходимостта от пряк контакт по въпроси, свързани с изпълнение на възложената от Клиента доставка. В този случай всички вреди следва да са за сметка на неизправната страна.

Чл. 23. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата по използване на Уебсайта Доставчикът има право да изисква от Клиента да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Неспазването на това задължение на Клиента освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, произтекли от това.

Чл. 24. (1). Клиентът използва платформата и интерфейса на интернет страницата на Доставчика, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

(2) Разпоредбите на договорната връзка между Клиента и Доставчика са настоящите Общи договорни условия.

(3) Страна по договора с Доставчика е Клиентът, индивидуализиран съгласно данните, предоставени при регистрацията или при поръчване на стока чрез интерфейса на Електронния магазин.