• Контрол на тълпата
УВОД Причина за написването на тази книга са новите предизвикателства и необходимостта от съобразяване с тях от страна на всички, които са ангажирани в опазването на реда. На професионален език това означава да се даде отговор на въпроса, как новите предизвикателства като тероризъм, престъпност, обединение на Европа, масови безредици влияят на сферата на обществения ред, а оттам и на стратегията и тактиката за справяне с безредици и контрол на тълпата. Преди време друга моя работа за жандармерийската тактика при безредици бе предназначена само за тесния кръг на специализираните жандармерийски органи за борба с безредиците, и то в условията на тогава действащия ЗМВР и ППЗМВР. През цялото това време все си мислех, че така нещата остават недовършени. Бях убеден, че по-широки кръгове от обществеността трябва да бъдат информирани за част от изследваните въпроси в разрешения от закона обем. На практика това означаваше друга книга, книга с различен профил. Само по себе си излизането на тази книга пред широката публика е начинание по превенция на грубите групови нарушения на обществения ред. За тази цел част от съдържанието и логиката на изложението за спецификата на жандармерийската тактика при безредици бе запазена, а друга наново разработена и допълнена като публична информация за работата на "тежката полиция". Сремежът бе да се съдейства за хармонизиране на стратегията и тактиката на жандармерия и полиция в рамките на новосъздадената след влизането в сила на новия ЗМВР Генерална дирекция "Полиция", както и за формиране на съпричастност към високоотговорната и рискова среда, в която работят полицейските органи, призвани да се справят с безредици. Другата причина е една мрачна прогноза (дано да не се окажа прав): в нашата страна ни чакат както ниски, така и относително високи скали на групови нарушения на обществения ред. Това означава готовност за посрещането им, но чрез съвременна стратегия и тактика, защото другото ни връща далече назад. Проблемите на масовите безредици и контролът на тълпата се развиха осезаемо през последните години. Това развитие произтича от бързите промени в обществата на Стария континент. Промените се свързват с активизирането на хората при отстояване на правата си. Упражняването на тези права, или по-точно осигуряването на нормални и обществено-приемливи условия за упражняването на тези права, е първостепенна задача на полицейските органи. Все повече млади хора, подобно на 60-те години на миналия век, се включват в протестите, активизират се жените, а все повече от демонстрантите се маскират и скриват лицата си и използват расистки и агресивни символи. Последното е нов момент и за нашата страна след появата на изповядващи подобна идеология организации. Тези обстоятелства ни насочват към по-голяма прецизност в идентифицирането на тълпата като групова общност и нейната роля и място в протестите. Още оттук ще кажем, че в никакъв случай разрешения по законноустановения ред протест на граждани, отстояващи свои права, протичащ по заявения ред, не можем да определим като пряко свързан с проблемите на тълпата. Важни за нас обаче са сложното съжителство и подвижната граница между протест и тълпа и тактическите алтернативи от страна на "тежката полиция". В този смисъл заглавието на тази книга отразява този интерес и интереса към стратегията и тактиката на силите на реда при стремежа да контролират тълпата като най-силен "източник" на безредицата, да предотвратят и да се справят с вече възникналата масова безредица. С други думи, това е книга за контрола на тълпата при спазване на законоустановените права на гражданина в демократичното общество. Днес ние все по-често си задаваме въпроса, до каква степен можем да контролираме тълпата и дали тежката екипировка ни прави по-сигурни в контрола. Силите, които разполагат с "тежка екипировка и средства" за справяне с високите скали на безредици и контрол на тълпата в МВР, са жандармерията и полицейските сили за охрана (ПСО). Тези структури са в период на промени. В новия Закон за МВР и ППЗМВР тези структури са включени в Национална служба "Полиция" и все повече ще работят съвместно и координирано при справяне с безредици и контрол на тълпата. Всъщност това е една от целите на закона - вливане на жандармерията като сила в НСП. Това означава както "извървяване" на определен път на жандармерията към профила на "тежка полиция"*1, така и "извървяване" на път от страна на полицейските сили за охрана при взаимодействието с жандармерийските подразделения и хармонизирането на стратегията и тактиката за контролиране на тълпата. Изследванията за жандармерията и ориентирането и катс "тежка полиция" в новите условия биха спомогнали процеса на интегриране на жандармерийските и полицейските системи, в това число и стратегията и тактиката за контрол на тълпата. Броят на тези изследвания в последните 10 години е малък, а изследвания за дейността на жандармерията при масови безредици са включвани като допълнителен проблем при разглеждане на дейността на министерството и Национална служба "Полиция" при масови безредици*2. Целта на тази книга е да изследва дейността на "тежката полиция" при зараждането, ескалирането и справянето с масовите безредици и с това да спомогне за усвършенстване на подходите за контрол на тълпата. Обект на изследването е дейността на "тежката полиция" в националната система за справяне с масови безредици и контрол на тълпата. Предмет на изследването са стратегията и тактиката за справяне с масови безредици и контрол на тълпата. За получаване на по-достоверна картина в изследването са използвани разнообразни методи както за придобиване на данни, така и за техния анализ. Основните между тях са анализ на теоретични, нормативни и документални източници, както и резултати от емпирично изследване по темата. Изследвани са случаи на масовите безредици за времето 1990-2005 г. в Република България, в които са участвали (като активни подразделения или като резерв) сили и средства на жандармерията и полицейски сили за охрана. Случаите след 1997 г., в които жандармерията предимно е действала като придадени сили на полицейските звена, са обхванати изчерпателно. Случаите преди 1997 г. са използвани само в теоретичната част за безредиците като явление. Изследвана е тематична област за безредиците: на български, на английски и руски език със съвкупност от 783 масови безредици в света за периода 1989-2005 г. и 103 файла за психология на тълпата на български език. 1 Още тук нека уточним, че понятието "тежка полиция" не съществува в нормативните актове. С това понятие по-нататък ще означаваме част от специализираните сили на полицията за контрол на тълпата и жандармерията. У нас специализираните сили на полицията се наричат "Полицейски сили за охрана" (до издаването на книгата) Условното име "тежка полиция" ще ни помогне да диференцираме тази част от поли цейските сили, която има специфична подготовка, техника, помощни средства, а чрез тях и възможността да използва активни тактически способи за контрол на тълпата. 2 В това отношение са работили автори като: Иван Станчев в книгите си "Оперативно-бойна подготовка" и "Специална полицейска тактика", както и Николай Николов в дисертационния си труд "Организация и дейност на органите на МВР при масови безредици" и К. Мариновски в книгата си "Дейност на Полицията при бедствия и аварии".

Контрол на тълпата

  Стратегия и тактика

 • Автор:               Ставри Фердов
 • Година:            2006
 • Град:                 София
 • Издателство:  Военно издателство
 • Език:                 Български
 • Страници:       184
 • Корици:           меки
 • Състояние:     Много добро Отлично
  Почти отлично
  Много добро
  Добро
  Средно
  Лошо
  ( Леки забележки по кориците. ) 
 • Категории:      Военно дело
 • Наличност:     В наличност
  • 75.00 лв.


Книги от същата категория: Военно дело - Разгледай всички

Зараждане на въздушната мощ

Зараждане на въздушната мощ

Автор:           Димитър Недялков

Година:         2003

Състояние:  Много добро

Цена:             15.00 лв.

Ловец на шпиони

Ловец на шпиони

Автобиография на контраразузнавача от МИ-5

Автор:           Питър Райт

Година:         1995

Състояние:  Много добро

Цена:             8.00 лв.

Тероризмът

Тероризмът

Теоретично изследване

Автор:           Тодор Трифонов, Асен Пейчев

Година:         2003

Състояние:  Много добро ( С леки забележки и посвещение от автора. )

Цена:             22.00 лв.

Ръководство по самолетоводене

Ръководство по самолетоводене

Автор:           Колектив

Година:         1958

Състояние:  Добро ( Леки забележки по кориците. С надпис на първата страница. )

Цена:             60.00 лв.